Skip to main content

Remington 11-87 XCS

Remington 11-87 XCS

Remington's 11-87 Extreme Conditions Shotgun (XCS) is chambered for 31„2-inch shells. The TriNyte exterior finish and nickel-plated internal parts make it a prime choice for the waterfowl hunter.

With its reddish-brown metal and Duck Blind camo exterior, the XCS (shown above) is a true hardcore shotgun. Remington's 10-gauge SP-10 is intended for hard-core goose hunters, and the 12-gauge 105 CTi's gas-operated, bottom-ejecting semi-auto that ejects the empties straight down is great in a small blind. Remington has now made over 10-million 870 pumps, in numerous styles from the value-priced Express to the camo-clad Super Magnum that will handle 23„4-, 3- and 31„2-inch shells.


Contact: Remington, Dept. WF; (800) 243-9700; www.remington.com.


GET THE NEWSLETTER Join the List and Never Miss a Thing.

Recommended Articles

See More Recommendations

Popular Videos

Cowboy Fernandez Commemorative Yentzen Classic Duck Call

Cowboy Fernandez Commemorative Yentzen Classic Duck Call

As Groves, Texas duck call maker Sure-Shot Game Calls celebrates their 60th anniversary during 2019, company CEO Charlie Holder shows off the limited edition Yentzen Classic aimed at commemorating the life and times of company founder Jim 'Cowboy' Fernandez. With a special autographed box and a laser engraved call body, the Cowboy Classic is a perfect way to honor the legacy of the 1959 world duck calling champ and inventor of the double-reed duck call.

Arkansas Snow Geese

Arkansas Snow Geese

Wildfowl Editor Skip Knowles took this short video showing all the Snow Geese flying. Let's just say, he had a very good hunt!

Women

Women's Waterfowl Lineup

SITKA Gear waterfowl product manager Jim Saubier shows off the company's full line-up of women's waterfowl hunting gear for 2019. From warm and moisture-wicking base layers to water and windproof outer layers, this is a complete system for women who love to chase fall and wintertime ducks and geese across the four flyways!

Browning A5 Shotgun -

Browning A5 Shotgun - 'Gun Stories'

Gun Stories host Joe Mantegna talks about the origin and history of the Browning A5 shotgun.

See More Popular Videos

Trending Articles

Chef Jacques Haeringer shows you a great tasting goose legs recipe that will satisfy everybody at the dinner table.Beer-Braised Goose Legs Recipe Recipes

Beer-Braised Goose Legs Recipe

Chef Jacques Haeringer

Chef Jacques Haeringer shows you a great tasting goose legs recipe that will satisfy everybody...

Are you asking enough of your retriever? Maybe your good gun dog could be great. Reach Your Duck Dog's Full Potential Retriever

Reach Your Duck Dog's Full Potential

Tom Dokken

Are you asking enough of your retriever? Maybe your good gun dog could be great.

Waterfowl hunters must find creative ways to practice the demanding types of shooting challenges we face.7 Ways to Improve Your Shooting Skills How-To

7 Ways to Improve Your Shooting Skills

Mark Romanack

Waterfowl hunters must find creative ways to practice the demanding types of shooting...

We might not see anxiety or worry in our dogs, but it is there and can affect hunting ability. How Stress Affects a Dog's Hunting Ability Retriever

How Stress Affects a Dog's Hunting Ability

Tony J. Peterson

We might not see anxiety or worry in our dogs, but it is there and can affect hunting ability.

See More Trending Articles

More Shotguns

Shotguns and saltwater don't mix. WildFowl Editor, Skip Knowles. snapped a shot of this rust-eatenRustiest Benelli Ever Still Shoots Like a Dream Shotguns

Rustiest Benelli Ever Still Shoots Like a Dream

Skip Knowles - July 25, 2017

Shotguns and saltwater don't mix. WildFowl Editor, Skip Knowles. snapped a shot of this...

Check out our picks for the best new waterfowl guns from the 2019 SHOT Show!Best New Waterfowl Shotguns for 2019 Shotguns

Best New Waterfowl Shotguns for 2019

Lynn Burkhead - January 23, 2019

Check out our picks for the best new waterfowl guns from the 2019 SHOT Show!

Author John M. Taylor has broken down the top waterfowl shotguns for the 2018 season.Best Waterfowl Shotguns of 2018 Shotguns

Best Waterfowl Shotguns of 2018

John Taylor - September 25, 2018

Author John M. Taylor has broken down the top waterfowl shotguns for the 2018 season.

The new Impala Plus semi-auto shotgun gets a hot field test on a barrel-burner dove shoot; here's how it performed.Impala Plus Max 5 Synthetic Shotgun Offers More Bang for Your Duck Shotguns

Impala Plus Max 5 Synthetic Shotgun Offers More Bang for Your Duck

Skip Knowles - October 16, 2020

The new Impala Plus semi-auto shotgun gets a hot field test on a barrel-burner dove shoot;...

See More Shotguns

Magazine Cover

GET THE MAGAZINE Subscribe & Save

Digital Now Included!

SUBSCRIBE NOW

Give a Gift   |   Subscriber Services

PREVIEW THIS MONTH'S ISSUE Arrow

Buy Digital Single Issues

Don't miss an issue.
Buy single digital issue for your phone or tablet.

Buy Single Digital Issue on the Wildfowl App

Other Magazines

Special Interest Magazines

See All Special Interest Magazines

GET THE NEWSLETTER Join the List and Never Miss a Thing.

Phone Icon

Get Digital Access.

All Wildfowl subscribers now have digital access to their magazine content. This means you have the option to read your magazine on most popular phones and tablets.

To get started, click the link below to visit mymagnow.com and learn how to access your digital magazine.

Get Digital Access

Not a Subscriber?
Subscribe Now